Podstatná jména 1.0.0.

Člen neurčitý Člen určitý Člen v mn. č. Bez členu Bez členu II. Rod Skloňování Množné číslo

Člen neurčitý 1.1.

Podstatná jména v angličtině mají zpravidla člen.

a před slovem začínajícím ve výslovnosti souhlaskou
an před slovem začínajícím ve výslovnosti samohláskou

a lesson lekce a teacher učitel a book kniha an English book anglická kniha an easy lesson snadná lekce

ale vyjímku tvoří slova na y které se čte jako souhláskaja proto užíváme člen a

a young teacher - mladý učitel

Člen neurčitý se používá v případech, kdy hovoříme o obecném, blíže neurčeném pojmu, resp. zmiňujeme se o dané věci či osobě poprvé.

Člen určitý 1.2.

Člen určitý se používá, jde li o předmět či osobu konkrétní nebo již dříve zmíněnou a z kontextu známou.

Je podobný ukazovacím zájmenům v češtině, ale v překladu se většinou neuvádí.

the [de] výslovnost před slovem začínajícm ve výslovnosti souhláskou the family - rodina the garden - zahrada
the [dí] před slovem začínajícím ve výslovnosti samohláskou the office - úřad the ice - led

Člen v množném čísle 1.3.

V množném čísle se vyskytuje jen určitý člen a užívá se stejně jako v čísle jednotném

a boy- boys a book- books an easy lesson- easy lessons
the film- the films the teacher- the teachers the girl- the girls

Bez členu 1.4.1.

Žádný člen se neklade před podstatná jména se zájmenem (ukazovacím, přivlastňovacím apod.)

the father- my father the family - our family
a teacher- this teacher an English book-your English book

1.4.2. Bez členu jsou následující podstatná jména:

Vlastní jména osob, měst, zemí a dalších zeměpisných názvů, jazyků, dnů v týdnu, měsíců, ročních období a .j. kalendářní názvy
Abstraktní a nepočitatelné pojmy friendship, peace, time
Látková jména coffee, tea, wool
Denní jídla breakfast, lunch, dinner
Sporty tennis,football
Barvy white,red
Příslušníci rodiny vlastní nebo jiné určité, píší se pak ale s velkým písmenem
When does Father come home? - Kdy přijde otec domů?
Ustálená slovní spojení at home -domů, at work-v práci, at school -ve škole)

Pokud je u uvedených jmen členů v textu použito jedná se o zdůraznění, přesnější určení apod.

Rod podstatných jmen 1.5.

v angličtině je tzv. přirozený.

mužské osoby jsou rodu mužského ( příslušné osobní zájmeno he)
ženské osoby jsou rodu ženského (osobní zájmeno she)
ostatní jména věcí i zvířat bez ohledu na to jaký rod mají v češtině,jsou rodu středního (osobní zájmeno it)

Peter is my brother He is a student.
My sisters is a student. She is young.
That is a book. It is old.
This dog is small. It is nice.

Vyjímku mohu tvořit koně, psi a jiná domácí zvířata a dále též lodě, kteří podle svého jména někdy přebírájí rod jako osoby.

Skloňovaní podstatných jmen 1.6.

Způsob obvyklý např. v češtině angličtina nezná.

Pády se vyjadřují pouze předložkami, samo podstatné jméno zůstává beze změn.

pád jednotné číslo jednotné číslo pád množné číslo množné číslo
1 otec the father 1 otcové the fathers
2 otce of the father 2 otců of the fathers
3 otci to the father 3 otcům to the fathers
4 otce thefather 4 otce the fathers
5 otče father 5 otcové fathers
6 (o) otci (about) the father 6 (o) otcích (about) the fathers
7 (s) otcem (with) the father 7 (s) otci (with) the fathers

Skloňování vlastních jmen je totožné pouze se neužívá člen.

1, 4 a 5 pád mají tvary zcela shodný

1. pád stojí ve větě jako podmět vždy před slovesem

4. pád stojí ve větě vždy za slovesem

the brother calls the sister - bratr volá sestru
the sister calls the brother - sestra volá bratra

(v angličtině nelze říci ”sestru volá bratr”)

5.pád je vždy bez členu

come here, boy - pojď sem chlapče!

2.pád

- na otázku “koho, čeho” se vyjadřuje předložkou of

the brother of Ann Annin bratr
a cup of tea šálek čaje
the streets of Prague ulice Prahy

přivlastňovací pád

- na otázku “čí” má samostatný tvar jako tzv. přivlastňovací pád.

V jednotném čísle se tvoří přidáním apostrofu a písmene – s

V množném čísle se tvoří přidáním apostrofu za koncové – s

Ann‘s brother Anin bratr
the boy‘s book chlapcova kniha
Charles‘s friend Karlův přítel
the students‘ room pokoj studentů
my parents‘ money peníze mých rodičů

Ve větě stojí přivlastňovaná věc vždy až za osobou

Tvoří-li přivlastňovací pád dvě nebo více slov, přidává se apostrof a-s až k poslednímu z nich:

our new teacher‘s book kniha našeho nového učitele
Mister Charles Brown‘s wife manželka pana Charlese Browna

Přivlastňovací pád neživotných podstatných jmen mohou tvořit zeměpisné pojmy a názvy a výrazy určující míru, velikost apod.

the world‘s greatest – největší světový…
London‘s bridge londýnský most
today‘s newspaper dnešní noviny
an hour‘s ride hodinová jízda

nebo pojmenování obchodů , úřadů a jiných institucí podle jejich vlastníka

the barber‘s (shop) holičství
the chemist‘s – lékárna, drogerie
St.Paul‘s (Catedral) katedrála sv. Pavla (v Londýně)
at my aunt‘s u mé tety

3.pád se vyjadřuje buď bez předložky postavením podstatného jména ve větě ( před předmět se 4.pádem) nebo s předložkou to (pak již za předmětem)

give my sister the book dej mé sestře knihu (obvyklý slovosled)
give the book to my sister dej tu knihu mé sestře ( zdůraznění)

6.pád se vyjadřuje pouze předložkou , např. about – o

7.pád používá předložky with ( na otázku “ s kým s čím”) nebo předložky by ( na otázku” kým, čím”, jakým způsobem)

with me se mnou
with my brother s bratrem
with the right hand pravou rukou
by bus autobusem
by road silnicí ( po silnici)
by door dveřmi
the book by Charles Dickens kniha (od) Charlese Dickense

Množné číslo - tvoření mn. č. pod. jmen 1.7.

Tvoří se přidáním koncovky -s respektive -es končí li slovo na sykavku.

Výslovnost koncového -s se řídí předcházející hláskou takto:

po p,t,k,f,q jako [ -s]
po sykavkách s,z,š,č,dž jako [-iz]
po ostatních znělých samohláskách i souhláskách jako [-z]

street ulice strets [stríts]
bike jízdní kolo bikes [baiks]
book kniha books [buks]
office úřad offices [offisiz]
bus autobus buses [basiz]
house dům houses [hauziz]
car auto cars [káz]
girl dívka girls [gélz]
sister sestra sisters [sistez]
boy chlapec boys [boiz]

Nepravidelné množné číslo

po koncovém -o se přidává -es ( jako po sykavce)

negro černoch negroes [nigrouz]
potato brambora potatoes [poteitouz]

změna koncové hlásky -y a f(e)

lady paní ladies [leidiz]
body tělo bodies [bodiz]
life život lives [laivz]
vife manželka wives [waivz]

množné číslo bez -s

child dítě children [čildren]
man muž men [men]
woman žena women [wimin]