PEON GRAMMAR Zájmena

Zájmena 3.

Zájmena Osobní zájmena Přivlastňovací zájmena Zdůrazňovací a zvratná
Tázací a vztažná Užití tázacích zájmen Užití vztažných zájmen Zájmena neurčitá
Čas Množství Any Much
Little Ostatní, jiní , další Some Both

Osobní, přivlastňovací, zdůrazňovací a zvratná zájmena. 3.1.

Osobní podmětová Osobní předmětová Přivlastňovací nesamostatná Přivlastňovací samostatná Zdůrazňovací a zvratná
I me my mine myself
you you your yours yourself
he him his his himself
she her her hers herself
it it its its itself
we us our ours ourselves
you you your yours yourselves
they them their theirs themselves

Osobní zájmena 3.1.1.

Osobní zájmena se vyskytují:

v 1. pádě v podmětovém tvaru ( ve spojení se slovesem ve funkci podmětu)

ve 4. pádě v předmětovém tvaru ( vždy za slovesem, příp. I za předložkou)

you must fo with me musíš jít se mnou
I will buy them koupím si je

1. osoba jedn. č. já - I se píše vždy velkým písmenem.

Pro ty a vy je jedno zájmeno you (nerozlišuje se tykání a vykání. Nepíše se velkým písmem ani v dopisech.)

Přivlastňovací zájmena 3.1.2.

jsou nesamostatná, která stojí před podstatným jménem a samostatná, která se používají místo podstatného jména.

my book = the book of mine má kniha
This is my brother. Where is yours? Toto je můj bratr. Kde je váš?

Angličtina nezná zájmeno svůj, používá vždy osobního zájmena přivlastňující osoby.

I have my boks, she has her bookrs , they have their books ( mám, má, mají své knihy)

Používají se mnohem častěji než v češtině, zvláště mluví-li se o částech těla, oděvu a osobních věcech.

He has a book in his hand má v ruce knihu.
I don't put milk in my tea nedávám si do čaje mléko.

Takto lze přivlastňovací zájmeno použít jako zvratné sive 3.pádě.

Zdůrazňovací a zvratná zájmena 3.1.3.

Zdůrazňovací a vztažná zájmena se používají ke zdůraznění podmětu , osoby a jako zvratná ve vazbě na konkrétní osobu nebo sebe.

I myself didn't know it já sám jsem to nevěděl
you will try yourself zkusíš to sám
have you hurt yourself? zranil jste se?
I must execuse myself musím se omluvit.

Ukazovací zájmena 3.1.4.

Jsou shodná pro všechny rody, dělí se však na bližší a vzdálenější a mají různé tvary pro jednotné a množné číslo.

číslo jednotné číslo množné
this ( dis) tento, tato, toto these (díz) tito,tyto,tato
that (daet) tamten,onen those (douz) tamti, oni
This young man is my brother. Who is that ? Tento mladík je můj bratr. Kdo je tamten?
These streets are clean, those are not. Tyto ulice jsou čisté, tamty ne.

Aby se nemusel opakovat ve větě vícekrát podmět, používá se zastupujícího zájmena One [wan] Ones [wanz]

this book and that one tato kniha a tamta
these houses nad those ones tyto domy a tamty

Zájmena tázací a vztažná 3.2.

se liší u životného a neživotného rodu a v některých pádech.

Přehled tvarů pro osoby:
tázací who [hú] kdo whose [húz] čí who[húm] koho?(komu)
vztažné who[hú] který,jenž whose [húz] jehož whom[húm] jemuž
tvar podmětový tvar přivlastňovací tvar předmětový

Přehled tvarů jen pro věci a zvířata:

tázací what ? [wot] co? what? co?
vztažné which [wič] který of which jehož which jehož(jemuž)
tvar podmětový tvar přivlastňovací tvar předmětový

Přehled tvarů zájmen z určitého počtu osob a věcí:

tvar podmětový tvar předmětový
tázací which (of) který (z), co ( z), co (ze)? which (of) koho (z) , co(ze)

Pro životné a neživotné

tvar podmětový tvar předmětový
vztažné that který, jenž that kterého, kterou, které

Užití tázacích zájmen 3.3.

Who is it? Kdo je to?
Whose book is it? Čí je to kniha?
Who can you see? Koho vidíš?
What is it? Co je to?
What colour do you like? Jakou barvu máš rád?
Which of the boys is younger? Který z těch hochů je mladší?
Which colour do you prefer? Které barvě dáváš přednost? ( u výběru z určitého počtu)

Užití vztažných zájmen 3.4.

The boy, who lives in Brno. Hoch, který žije v Brně.
The boy, whose name is Mike. Hoch jehož jméno je Mike.
The girl, whom he married. Dívka, se kterou se oženil.
The book, which is on the table. Kniha, která leží na stole.
The material, with which we work. Materiál , s nímž pracujeme.
The material, which we work with. Materiál s nímž pracujeme

V určujících větách se jak pro životná, tak I neživotná používá I vztažného zájmena that, nesmí však před ním být ani předložka ani čárka.

Who is the man that is speaking. Kdo je ten pán, který mluví.
The best friend (that) I have. Nejlepší přítel, kterého mám.

That se užívá hlavně po 3. stupni po řadových číslovkách a neurčitých zájmenech. Ve 4. pádě je lze vynechat:

the only case (that) I remember jediný případ, který si pamatuji.

Pokud se that pojí s předložkou, je nutno ji přesunout na konec věty.

Obdobně se chovají whom a which.

the boy about whom your are talking hoch o kterém hovoříš
the boy whoum your are taling about hoch o kterém hovoříš
the boy that you are taling about hoch o kterém hovoříš
the boy that you are taling about hoch o kterém hovoříš
the boy you are talking about hoch o kterém hovoříš

Zájmena neurčitá 3.5.

any

s podstatný jménem bez podstatnéo jména bez podstatnéo jména bez podstatnéo jména
osoby věci místo
any anybody, anyone anything anywhere
v kladné větě
jakýkoliv kdokoliv cokoliv kdekoliv,kamkoliv
v otázce
nějaký někdo něco někde, někam
v záporné větě
žádný nikdo nic nikde, nikam
některý,nějaký někdo něco někde, někam

some

s podstatný jménem bez podstatnéo jména bez podstatnéo jména bez podstatnéo jména
osoby věci místo
some somebody,someone something somewhere
v kladné větě
no nobody,no one nothing nowhere
none (bez p.jm.)
žádný nikdo nic nikde,nikam

every

s podstatný jménem bez podstatnéo jména bez podstatnéo jména bez podstatnéo jména
osoby věci místo
every everybody,everyone everything everywhere
každý každý všechno všude

Čas 3.6.

sometimes někdy
always vždy
at any time kdykoliv
every time pokaždé
never nikdy

Množství 3.7.

množství s jednotným číslem s množným číslem
mnoho much many
málo little few
each každý
each of každý ze
all všichni
other jiní
another jiný, další

any

Se užívá v kladné větě jako kterýkoliv,jakýkoliv. v otázce jako nějaký a v záporu jako žádný

come any day přijď kterýkoliv den
any child can tell you každé dítě vám řekne
have you any problems máte nějaké potíže
if there are any questions jsou-li nějaké otázky
we do not need any books nepotřebujeme žádné knihy
he has not any experience nemá žádné zkušenosti

some

v jednotném čísle znamená trochu. V množném nějaký nebo několik

some students někteří studenti
some tea trochu čaje
some days pár dní

Some se užívá pouze v kladných oznamovacích větách, resp. ve zdvořilostních otázkách

Will you have some more coffe? přejete si ještě trochu kávy:

every

every odpovídá českému každý ( všeobecně) ve funkci přídavného jména

everybody každý ve funkci podstatného jména

each znamená každý z určitého počtu

everybody must buy this book každý si musí koupit tuto knihu
wach of you must buy this book každý z vás si musí koupit tuto knihu

no, nobody

no, nobody se užívá jako zdůraznění, má silnější význam než any .

there is no hope není žádná naděje
nobody can help you nikdo vám nemůže pomoci

Much a many

Much a many znamenají mnoho liší se podle čísla podstatného jména jehož množství určují.

Much se používá před jednotným číslem a nepočitatelnými výrazy

Many se používá před množným číslem a množným číslem počitatelných věcí

much wor k mnoho práce
much time mnoho času
many people mnoho lidí
many books mnoho knih

Little

Little se používá před jednotným číslem a nepočitatelnými výrazy

little workmálo práce
little time málo času

Few

Few se používá před množným číslem a množným číslem počitatelných věcí

few peoplemálo lidí
few booksmálo knih

S neurčitým členem a little a few se význam mění na trochu, několik

a few days pár dní
a little care trochu péče

Ostatní

Ostatní, další a jiní se vyjadřuje různě dle čísla podstatného jména

V jednotném čísle jen s podstatným jménem another, resp. the other

another book jiná,další kniha
the other bookta druhá kniha

V množném čísle s podstatným jménem other (the other)

other boysjiní chlapci
the other boysti ostatní chlapci

V množném čísle bez podstatného jména others (the others)

others were payingostatní hráli
the others left ostatní (zbývající) odešli.

Ve vazbě each other a one another představují vzájemnostní zájmena jako česky navzájem

we know each other good známe se dobře (navzájem)
we are dependent on one another jsme na sobě navzájem závislí

both

both -oba ve vazbě both..and znamená i.. i , jak ... tak

I saw them bothviděl jsem oba
He speeks both English and Russianmluví jak anglicky , tak rusky

either

either -ten ve vazbě either...or buď....anebo, u záporu ani...ani

either method can be usedkaždou z obou metod lze použít
either you are my friend or enemy buď to jste můj přítel nebo nepřítel

neither

neither -žádný ( ze dvou) ve vazbě neither...nor - ani...ani

neither of the two boys is old ani jeden z obou hochů není starý
he doesn't know neither Englisch nor Russian neumí ani anglicky, ani rusky