Příslovce 4.

Tvoří se zpravidla z přídavných jmen přidáním přípony - ly .

exact přesný exactly přesně
slow pomalý slowly pomalu

končí-li na -l přípona -ly se zdvojuje na -lly

usual obvyklý usuallyobvykle
real skutečný really skutečně

končí-li na -y mění se -y na -i

easy snadný easily snadno
happy šťastný happily šťastně

Nepravidelná tvorba příslovcí

good dobrý well dobře
near blízký near blízko
high vysoký high vysoko
early časný early časně
only jediný, pouhý only pouze

Některá příslovce mají tvar přídavného jména i koncovku -ly ,ale s odlišným významem.

direct přímý, přímo directly hned
hadr tvrdý, tvrdě hardly stěží, sotva
low nízký, nízko lowly skromný
near blízký, blízko nearly téměř, skoro

Stupňování

Podobně jako u přídavných jmen se stupňují příslovce příponami -er a -est nebo opisem a přidáním slůvek more a most

Příponami se stupňují pouze jednoslabičná příslovce
1. stupeň 2.stupeň 3.stupeň
fast rychle faster rychleji fastest nejrychleji
near blízko nearer blíže nearest nejblíže
soon brzy sooner dříve soonest nejdříve

ostatní příslovce se stupňují opisem s přidáním more či most

1. stupeň 2.stupeň 3.stupeň
quickly rychle more quickly rychleji most quickly nejrychleji
slowly pomalu more slowly pomaleji most slowly nejpomaleji
easily snadno more easily snadněji most easily nejsnadněji

Nepravidelné stupňování

1.stupeň 2.stupeň 3. stupeň
well dobře better lépe best nejlépe
badly špatně worse hůře worst nejhůře
little málo less méně least nejméně
much, many mnoho more více most nejvíce

Jsou dány i vyjimky u příslovcí místa, způsobu a pod. Tyto je nutné nastudovat samostatně.