Předložky jednoduché

about above after along at before below beside besides
between but byby down during for from in inside
into like near next of on over round around
since through till,untill to under up with without

about

okolo revolution about the sun otáčení kolem slunce
o speak about work mluvit o práci
asi, kolem at about six asi v šest

above

nad above zero nad nulou
nad above the table nad stolem

after

po ( časově ) after the war po válce
za , po  (prostorově ) one after another jeden za druhým

along

podél along the street podél ulice

at

u , v ( místně ) at the office v kanceláři
v ( časově ) at five v pět

before

před ( časově ) before the war před válkou
před ( mítně ) problems before us problémy před námi

below

pod below zero pod nulou

beside

kromě, mimo besides me kromě  mě

besides

kromě , mimo besides me kromě mě

between

mezi  (dvojicí) between us mezi námi
mezi  (dvojicí) between 2 and 3 o'clock mezi 2 a 3 hodinou

but

kromě, mimo all but me všichni kromě  mě

by

u by the sea u moře 
vedle by the door u dveří ( vedle dveří)
kolem , mimo to walk by the house jít kolem domu
od ( autora ) play by Shaw hra od Shawa
v ( časově ) by day ve dne
jakým způsobem by plane letadlem
jakým způsobem answer by phone odpověď  telefonem
jakým způsobem by the way mimochodem

down

dolů down the hill dolů z kopce 

during

během during my holiday během mé dovolené

for

pro letter for you dopis pro vás
po , na ( časově ) for two months na dva měsíce
po, na ( časově ) for a week na týden
na for example například

from

od, z far from here  daleko odtud
od, z from experience ze zkušenosti

in

v ( na otázku kde? ) in the room v pokoji
v ( na otázku kdy? ) in the evening večer
v ( na otázku kdy? ) in summer v létě
na in the street na ulici
za ( časově ) in an hour za hodinu

inside

uvnitř, dovnitř inside the house v domě

into

dovnitř go into the house běž do domu
na  ( místně ) go into the garden jít na zahradu
do ( časově ) into the night do noci

like

jako like she jako ona

near

blízko near Brno u Brna, blízko Brna

next

poblíž next to the house hned u domu

of

( koho, čeho ) a lot of books mnoho knih
z each of us každý z nás 
od south of Prague jižně  od Prahy
od It's kind of you to je o vás hezké
o to speak of mluvit o

on

na ( místně ) on the floor na podlaze
na ( místně ) on the way home cestou domů
o a book on photography kníha o fotografii
v ( časově ) on Monday v ponědílí
( jakým způsobem ) on the whole vcelku
( jakým způsobem ) on foot pěšky

over

nad over the door nad dveřmi
nad over my head nad mou hlavou
přes over fifty přes padesát 
přes over the wall přes zeď
po all over the world po celém světě
za over the ocean za oceánem

round

okolo round the table okolo stolu

around

okolo around the table okolo stolu

since

(časově) od ( až dosud ) since last week od minulého týdne

through

skrz through the window oknem

till, untill

až do ( časově ) till tomorrow do zítřka
až do ( časově ) from ... till od ... do

to

k , do to the cinema  do kina 
k , do to school do školy

under

pod under the window pod oknem
pod he is under sixty není mu ještě šedesát

up

vzhůru pick up the phone zvědnout telefon
nahoru up the hill do kopce

with

s with pleasure s radostí
s go with me pojď  se mnou
( jakým způsobem ) with a pen perem
( jakým způsobem ) with the left hand levou rukou

without

bez without money bez peněz