Minulý prostý čas - Past tense

Minulý prostý čas je základní ze soustavy minulých časů.

Používá se pro vyjádření děje, který se odehrál i skončil v minulosti.

U většiny anglických sloves se tvoří pravidelně, přidáním koncovky -ed resp. d .

Tento tvar je ve všech osobách jednotného i množného čísla stejný a je shodný s minulým příčestím.

stay he stayed zůstal
cook he cooked vařil

Končí-li sloveso na koncovku -e přidává se pouze -d.

decide he decided rozhodl se
live he lived žil

Končí-li sloveso na -ypo souhlásce, koncové -yse mění na -i,pak následuje koncovka-ed.

study he studied studoval
cry he cried plakal
carry he carried nesl

Ale končí-li sloveso na-y po samohlásce, ke změně nedochází.

play he played hrál

Končí-li sloveso na souhlásku po přízvučné samohlásce, koncová souhláska se zdvojuje.

stop he stopped zastavil
skip he skipped skočil
travel he travelled cestoval

Dále se zdvojuje koncové -r , je-li přízvučné.

prefer he preferred preferoval

Výslovnost koncovky minulého času závisí na předchozí hlásce.

[-d ] po znělé souhlásce:

he closed zavřel
he remembered vzpomněl si
he played hrál

[-t ] po neznělé souhlásce:

he helped pomohl
he asked ptal se
he liked líbilo se mu

[ -id ] po -t nebo -d:

he waited čekal
he needed potřeboval
he wanted chtěl

Krátká odpověď na minulé otázky typu ano, ne:

Yes, I did.

No, I didn't.

Zápor

podmět + did not (didn't) + infinitiv významového slovesa

You didn't call me. Nezavolal jsi mi.
You didn't do much work last week. Minulý týden jsi neudělal moc práce.

Minulý čas slovesa TO BE

I was we were
you were you were
he, she, it was they were

Příklad:

I was lucky. Měl jsem štěstí.
He was a great player. Byl skvělý hráč.
They were thirsty. Měli žízeň.

Otázka slovesa to be se tvoří převedením slovesa to be do slovosledu otázky.

Were you at home yesterday? Byl jsi včera doma?

Zápor slovesa to be se tvoří stejně jako v přítomném čase, tj. přidáním částice not za sloveso.

You were not (weren't) at home on Monday. V pondělí jsi nebyl doma.
I was not (wasn't) hungry. Neměl jsem hlad.

Krátká odpověď:

Yes, I was.

No, they weren't.

Minulý čas slovesa TO HAVE

Minulý tvar had je pro všechny osoby shodný.

I had a map. Měl jsem mapu.
They had breakfast earlier today. Dnes snídali dříve.
I had to call you. Musel jsem ti zavolat.

Otázka slovesa to have se může tvořit dvěma, tzn. pomocí slovesa did nebo převrácením slovosledu. Oba způsoby jsou ekvivalentní.

Did they have a car? Měli auto?
Had they a car? Měli auto?

V domácí britské angličtině se stále užívá tvar have got v otázce je   got až za zájmenem či pod.j.:

Had they got a car? Měli auto? (je to vlastně tvar předpřítomného času).

Minulá otázka slovesa to have ve významu opisu modálního slovesa muset - have to , se tvoří zásadně pomocí did.

Did you have to go there? Musel jsi tam chodit?

Zápor minulého času slovesa to have se tvoří buďto pomocí didn't, nebo přidáním částice not
za sloveso.

I didn't have a car. Neměl jsem auto.
They had not (hadn't) a car. Oni neměli auto.

Minulý čas slovesa CAN

Minulý čas slovesa can má ve všech osobách stejný tvar, could.

Tento tvar má zároveň význam přítomného podmiňovacího způsobu.

You could buy it. Mohl jsi to koupit. / Mohl bys to koupit.
He could understand it. Mohl to pochopit. / Mohl by to pochopit.

Otázka se tvoří změnou slovosledu.

Could it be there? Mohlo to tam být? / Mohlo by to tam být?

Zápor se tvoří přidáním částice not.

I could not pay for it. Nemohl jsem to zaplatit.
I couldn't pay for it. Nemohl bych to zaplatit.