Minulý průběhový čas -Past tense continuous

Minulý průběhový čas má podobný význam jako přítomný průběhový čas. Vyjadřuje tedy děj, který se odehrával po určitou dobu v minulosti a je účelné zdůraznit právě tento průběh.

Tvoří se pomocí minulého času slovesa to be (was, were) a příčestí přítomného.

Základní tvar:

I was going. Byl jsem jdoucí. (doslovně)

Otázka se tvoří přehozením podmětu a slovesa to be .

Were you intending to see us? Měl jsi v úmyslu nás navštívit?
Who were you waiting for? Na koho jsi čekal?

Do záporné věty se klade za sloveso částice not.

You were not looking at it. Nedíval jsi se na to.

Typy užití:

a) Vyjadřuje se jím děj, který po určitou dobu trval, tj. hodláme zdůraznit průběh nebo trvání děje.

It was snowing all day. Celý den sněžilo.
He was watching television. Díval se na televizi.
She was reading for some time. Nějakou dobu si četla.

b) Děje, které probíhaly současně a chceme zdůraznit probíhání děje.

I was talking to her for a long time but she was not listening. Mluvil jsem s ní dlouho, ale ona neposlouchala.
We were going to go to our cottage but it was raining. Chystali jsme se jet na chalupu, ale pršelo.

c) Děj, který tvoří pozadí pro nějaký další jednorázový děj, který se vyjádří prostým minulým časem.

She was going to work when I saw her. Šla do práce, když jsem ji uviděl.
It happened while we were playing tennis. Stalo se to, zatímco jsme hráli tenis.

d) Pro vyjádření rozmrzelosti nad nějakým v minulosti se opakujícím dějem.

She was always making troubles. Ona vždycky dělala problémy.
He was always making fun of me. Vždycky si ze mne dělal legraci.