Předpřítomný průběhový čas - present perfect continuous tense

Předpřítomný průběhový čas vyjadřuje, že děj probíhá už po nějakou dobu nebo od určité doby a pravděpodobně bude trvat dále.

(vyjadřuje se pomocí for, since )   Nepoužívá se, tedy, se záporem.

Tvoří se z předpřítomného času slovesa to be (I have been) a z průběhového přítomného tvaru způsobového slovesa (sloveso + -ing).

She has been living here since the end of 1985. Žije tu od konce roku 1985.
I have been cooking for two hours. Dvě hodiny vařím.

Otázka se tvoří obrácením slovosledu pomocného slovesa to have a podmětu.

How long have you been going there? Jak dlouho tam chodíš?
Since when has he been working on it? Od kdy na tom pracuje?

Do češtiny se předpřítomný průběhový čas překládá většinou přítomným časem.

I have been thinking about it for two days. Přemýšlím o tom už dva dny.
The movie has been going on since six o'clock. Ten film běží už od šesti hodin.

Někdy se předpřítomným časem vyjadřují děje skončené (“těsně”) před současným okamžikem. Pak se věta překládá minulým časem.

He has been going fast. Šel rychle. (Je tu brzy.)
I have been working enough, so I'm going to have a rest now. Pracoval jsem dost, teď si jdu odpočinout.
I have been waiting for a moment. Čekal jsem chvilku. /Čekám chvilku.

Pozor! Angličan nikdy neřekne: “I've waited for a moment.”

Některá slovesa netvoří průběhový tvar. Pak se místo předpřítomného času průběhového užívá předpřítomný čas prostý.

have mít, vlastnit (v ostatních významech průběhový tvar má)
We have had it for a week. Máme to už týden.
know znát, vědět
I have known you for years. Znám tě už léta.

ale

He has been having a break for too long. Už si dává pauzu příliš dlouho.