Předpřítomný prostý čas- present perfect tense

Je dalším anglickým minulým časem, který je na rozdíl od minulého (průběhového) času závislý na přítomnosti a více užívaný v různých situacích. Tvoří se z přítomného tvaru pomocného slovesa to have a příčestí trpného daného významového slovesa.

Základní tvar

I have worked. Pracoval jsem.
He has worked. On pracoval.
You have written. Napsal jsi.
He has written. On napsal.

V hovorové řeči se užívá převážně stažených tvarů. ( I've, they've apod.)

Otázka se tvoří přehozením podmětu a pomocného slovesa

Have they left? Už odešli?

Ve stručné odpovědi se použije pouze pomocné sloveso to have.

Have you seen the film? Viděl jste ten film?
Yes, I have. Ano, viděl.
No, I haven't. Ne, neviděl.

Zápor se tvoří přidáním částice not k pomocnému slovesu, jak je v angličtině obvyklé u všech složených časů a tvarů.

I haven't met him yet. Ještě jsem ho nepotkal.

Typická příslovečná určení, která signalizují užití předpřítomného času:

never nikdy
just právě
already už, již
ever někdy, vůbec kdy (v otázce)
recently v poslední době
lately v poslední době
since od té doby
since yesterday od včera
up to now dosud
so far zatím
before před
yet ještě (v záporu)

this year, this week, today apod.

Příslovce never – nikdy, just - právě, already - už, ever – někdy (v otázce), often – často, sometimes – někdy, seldom – málokdy,

se ve větě umísťují před významové sloveso.

He has already left. Už odešel.
Have you ever been to England? Byl jsi někdy v Anglii?

Ostatní příslovce jsou až na konci věty.

I haven't spoken to him recently. V poslední době jsem s ním nemluvil.
I haven't done it yet. Ještě jsem to neudělal.
I haven't written my homework yet. Ještě jsem nenapsal svůj domácí úkol.

V české větě je příslovce již jakýmsi indikátorem pro použití předpřítomného času v anglické větě.

Příslovce already , resp. yet v záporné větě, není nutno v anglické větě vyjádřit. Lze jej použít pro zdůraznění.

They have left. Již odešli.
They have already left. Již odešli.

Příslovce since znamená od té doby, následuje-li po něm další časové určení, překládá se jako předložka od.

I haven't met him since. Od té doby jsem ho nepotkal.
I haven't met him since last year. Nepotkal jsem ho od loňska.
She has studied English since she was a child. Studuje angličtinu od dětství.

Doba trvání se vyjadřuje předložkou for .

I haven't seen him for a long time. Neviděl jsem ho už dlouho.
She has lived here for almost twenty years. Žije tady již téměř dvacet let.

Užití času předpřítomného

Předpřítomný čas se užívá v těchto případech:

a) Děj se odehrál a skončil v blíže neurčené minulosti (která ani nevyplývá ze souvislosti). Věta nesmí obsahovat určení času, např. last year, a week ago, yesterday, at five apod.

I have lost the paper. Ztratil jsem ten papír. (není řečeno kdy)
I have cut my hand. Řízl jsem se do ruky.

ale

I cut my finger two hours ago. Před dvěmi hodinami jsem se řízl do prstu.

b) Děj se odehrál a skončil v minulém období, které má vztah k přítomnosti nebo přítomnost v sobě zahrnuje.

They have just had dinner. Zrovna se navečeřeli.
I have never been seriously ill. Nikdy jsem nebyl vážně nemocný.
He hasn't met her for a few days. Nepotkal jí pár dní.

c) Děj ukončený, jehož důsledky zasahují do přítomnosti.

The Parker's have bought a computer. Parkerovi si koupili počítač.
The woman has left. Ta žena tu není. (=odešla)
I have burnt myself. Spálil jsem se. (=Jsem popálený)

d) V otázce na děj, o němž se neví, zda se odehrál či nikoliv. Zde se užívá příslovce ever.

Have you ever been to England? Byl jsi někdy v Anglii?
Have you already written it? Už jsi to napsal?

Všimněte si vazby Have you ever been to... .

Tato vazba je frází, používá se vždy s předložkou to nikoli s předložkou in.

Totéž platí i pro oznamovací větu.

Have you ever been to Buckingham palace? Byl jsi někdy v Buckinghamském paláci?
I have been to Greece for two years. V Řecku jsem byl dva roky.

e) Děj začal v minulosti, ale stále ještě probíhá. Překládá se přítomným časem.

She has lived here for almost twenty years. Ona tu žije (již) téměř dvacet let.
I have lived here since 1982. Žiji tady od roku 1982.