Budoucí čas a další způsoby vyjadřování budoucnosti - Future tense

Základní typ budoucího času se tvoří pomocí slovesa will a významového slovesa bez to, jelikožwill je modální sloveso.

Will často implikuje vůli či úmysl řečníka.

I will do it. (I'll)     We will do it. (We'll)
You will do it. (You'll) You will do it. You'll)
He, She will do it. (He'll, She'll)  They will do it. (They'll)

Otázka se tvoří změnou slovosledu, tj. prohozením slova will a podmětu. Často má význam zdvořilé žádosti.

Will you write to me soon?    Napíšeš mi brzy?
Will you excuse me please?   Omluvte mě prosím.
Will you pick up the phone?   Zvedl bys prosím ten telefon?

Krátké odpovědi na otázky se tvoří pomocí slova will .

Yes, I will.

No, I will not. (I won't)

V 1. os. se zvláště ve spisovném jazyce užívá sloveso shall stejným způsobem.

V hovorové řeči odpovídá jeho význam českému “mám”.

Shall we go there now?    Máme tam jít nyní?
Shall we try again? Máme to zkusit znovu?
Shall I invite all of them? Mám je pozvat všechny?

Zápor se tvoří přidáním částice not za sloveso will ve všech osobách stejným způsobem.

Zkrácený tvar je won't .

Jane will not pass the exam. Jane tu zkoušku neudělá.
He won't believe it. Nebude tomu věřit.

Pokud jsou v souvětí dva děje, které se neodehrávají současně, ale každý  v jinou dobu, jde o následné děje a angličtina se řídí tzv. časovou sousledností, kdy se budoucí čas vyjadřuje jiným způsobem.

Další způsoby vyjádření budoucnosti

a) Přítomným průběhovým časem se budoucnost vyjadřuje pokud se děj odehrává v blízké budoucnosti nebo je jisté, že se děj odehraje (může se odehrávat i ve vzdálenější budoucnosti).

I'm going for a trip on Sunday.   V neděli jedu na výlet.
She's getting married next week. Ona se v neděli vdává.
I'm arriving tomorrow.    Přijedu zítra.

b) Vazba to be going to + způsobové sloveso se užívá pro budoucí děj, který vykonavatel plánuje. Často se překládá slovy hodlat, chystat se. Též se používá pro vyjádření konkrétního bodu v budoucnosti nebo pro vyjádření pocitu, že se něco určitě stane.

She's going to be surprised. Bude překvapená.
We're going to move.       Budeme se stěhovat.
She's going to have a baby.   Bude mít dítě.

Výraz going to se v mluveném jazyce zkracuje na [gonna]. V písemném projevu je velmi nespisovné.

Otázka a zápor se tvoří jako u slovesa to be.

When is she going to bring it? Kdy to hodlá přinést?
What are you going to buy? Co chceš kupovat?
He isn't going to tell her about it. On jí o tom neřekne.

c) Vyjádření neurčité budoucnosti pomocí modálního slovesa may, popř. might.

They may come later.   Možná přijdou později.
She may not come.    Ona možná nepřijde.
She might refuse. Možná odmítne.
He might be at home tomorrow. Zítra by mohl být doma.

Budoucí čas průběhový

Tohoto tvaru budoucího času se užívá pro děje, které budou trvat po určitou dobu.

O vůli řečníka tento čas nic nevypovídá.

She will be cooking all day long. Bude vařit celý den.

Otázka průběhového budoucího času se užívá k dotazu na budoucí skutečnou činnost, jelikož otázka prostého budoucího času se užívá pro zdvořilou žádost.

Will you be passing a shop? Půjdeš okolo obchodu?
Will you be going to school?  Budeš chodit do školy?

Budoucí čas s časovými spojkami

V časových větách se po časových spojkách k vyjádření budoucnosti používá zásadně čas přítomný.

Časové spojky

when
after až (potom)
while zatímco
as soon as jakmile
as long as pokud (tak dlouho)
before než (dříve než)
till (=untill) dokud ne, až (=do té doby, až)
by the time až (v tu dobu, kdy )
once jakmile, jednou
next time       příště, až

Příklady:

It's going to begin when everybody's here. Začne to, až tu budou všichni.
After they leave I'll tell you something. Až odejdou, něco ti řeknu.
While you are at school I'll go shopping.   Zatímco budeš ve škole, půjdu nakupovat.
As soon as I arrive I'll call you. Jakmile přijedu, zavolám ti.
We will ski as long as there is some snow. Budeme lyžovat, dokud bude nějaký sníh.
They will call me before they leave London. Zavolají mi, než odjedou z Londýna.
I will wait till they come. Počkám, dokud nepřijdou.
By the time we finish this work they will be at home. Až dokončíme tuto práci, oni už budou doma.
Once she understands it she will remember it. Jakmile to jednou pochopí, zapamatuje si to.
Next time you do it I will help you. Až to budeš dělat příště, pomůžu ti.

Všimněte si, že till znamená dokud ne, proto je sloveso ve vedlejší větě vždy kladné.

She will repeat it till you understand. Bude to opakovat, dokud to nepochopíš.
I will keep the money till you need it. Nechám si ty peníze, dokud je nebudeš potřebovat.

Chceme-li vyjádřit ukončenost jednoho děje před dějem dalším, použijeme místo přítomného času čas předpřítomný.

When they have listened to it, they will understand it. Až si to poslechnou, porozumí tomu.
When I have cooked it, I will go out. Až to dovařím, půjdu ven.

Význam některých sloves a spojek, event. situační kontext věty, ukončenost děje vyjadřují. V těchto případech není užití předpřítomného času třeba.

I must take a note of it before I forget it. Musím si to poznamenat, než to zapomenu.
What will they do after you leave? Co budou dělat, až odejdeš?