Předbudoucí prostý čas - Pre-future tense

Předbudoucí čas vyjadřuje, že děj bude skončen do nějakého budoucího okamžiku nebo v něm bude ještě probíhat (předbudoucí průběhový čas).

Tvoří se pomocí will , pomocného slovesa have a významového slovesa ve třetím tvaru, tj. v trpném příčestí.

Základní tvar

I will (not) have written the answer by next week. (Ne)Budu mít napsánu tu odpověď do příštího týdne.

Aby se mohl použít předbudoucí čas, je nutné nějakým způsobem budoucí okamžik vyjádřit. Typické jsou předložky by a in.

Např.

by tomorrow do zítřka
by eight o'clock do osmi hodin
by 8th September do 8. září
in three days za tři dny
by the time do té doby než
The film will have finished by half past six. Ten film skončí do půl sedmé.

Budoucí okamžik lze také vyjádřit vedlejší větou.

Po časových spojkách se však k vyjádření budoucnosti použije přítomný čas.

By the next time I see her, she will have already had a baby. Než ji uvidím příště, bude mít dítě.
By the time we get there, it will have been closed. Než se tam dostaneme, bude zavřeno.