Trpný rod - Passive voice

Trpné příčestí

U pravidelných sloves se tvoří stejným způsobem jako minulý čas, tj. přidáním koncovky -ed .

infinitiv minulý čas trpné příčestí
start started started
return returned returned

U nepravidelných sloves je nutno se tvary naučit nazpaměť.

Trpný rod

Trpný rod je v angličtině mnohem více využíván než v češtině nejen proto, že je to tradice, ale také tam, kde je vykonavatel neznámý.

Často se užívá v anglicky psaných novinách. Tvoří se podobně jako v češtině pomocí slovesa to be a trpného příčestí významového slovesa (shodné s minulým příčestím).

Základní tvar

to be decided být rozhodnut

Časuje se pomocné sloveso to be.

He was seen there. Byl tam viděn.
The women were paid little. Ženy byly málo placeny.

Otázka a zápor se tvoří pomocí slovesa to be .

Otázka se tvoří převrácením slovosledu a zápor přidáním částice not.

Where were you born? Kde jsi se narodil?
I'm not often invited to the cinema. Nejsem často zván do kina.

Do češtiny se trpný rod většinou překládá činným rodem.

He is loved by everybody. Všichni ho milují. (Je všemi milován.)
He was seen there. Viděli ho tam. (Byl tam viděn.)

V trpném rodě se většinou vykonavatel děje neuvádí, protože mluvčí hodlá zdůraznit spíše vlastní děj.

Pokud chce mluvčí činitele vyjádřit, číní tak pomocí předložek by, with.

a) Vykonavatele, činitele nebo příčinu vyjadřujeme pomocí předložky by.

He has been killed by accident. Byl zabit náhodou.
She has been shot by a policeman. Byla zastřelena policistou.

b) Prostředek, nástroj nebo stav se vyjadřuje předložkou with.

The lecture has been listened to with an unusual interest. Přednáška byla poslouchána s neobvyklým zájmem.
He has been shot with a revolver. Byl zastřelen revolverem.

Často se nerozlišuje užití předložky, což se lze naučit jen praxí.

Je-li podmět neurčitý nebo neznámý, vykonavatel se nedoplňuje, a je lepší užít trpný rod než činný.

They have to send for a doctor. Museli poslat pro lékaře.
A doctor has to be sent for. Muselo být posláno pro lékaře.

V angličtině je druhá věta běžnější a správnější.

Dále se trpný rod překládá pomocí zvratného “se”.

The car is going to be sold. To auto se prodá.
It will be worked on. Bude se na tom pracovat.

Převedení činného rodu do trpného

Věta začne předmětem věty činné, který se stane podmětem věty trpné, následuje trpný tvar slovesa a poté vykonavatel.

Mr. Parker writes the letter. Pan Parker píše ten dopis. (činný rod)
The letter is written by Mr. Parker. Pan Parker píše ten dopis.(Dopis je psán panem Parkerem.)

V trpném rodě se samozřejmě vyskytují všechny anglické časy. Jakýkoli čas se tvoří převedením slovesa to be do příslušného času. O tom, který čas bude použit v trpném rodě rozhoduje to, který čas by se použil v rodě činném.

This method is often used. Tato metoda je často používána.
You will be expected. Budeš očekáván.
It was done at seven. Bylo to hotovo v sedm.
This table has been already booked. Tento stůl byl již zamluven.
It had been done before he needed it. Bylo to hotové dříve, než to potřeboval.

Průběhové tvary trpného rodu jsou používáný pouze v přítomném a minulém čase. Průběhovým tvarem se vyjadřuje, že děj po určitou dobu trvá nebo trval.

The letter is being written by Mr. Parker. Ten dopis je právě psán panem Parkerem.
The letter was being written by Mr. Parker. Ten dopis byl právě psán panem Parkerem.

Osobní pasivum

U některých anglických sloves lze trpný rod utvořit dvěma způsoby, klasickkým způsobem popsaným výše nebo tzv. osobním pasivem.

činný rod He give me a book. Dal mi knihu.
trpný rod A book is given to him. Jemu je dána kniha.
trpný rod v osobním pasivu He is given a book. Jemu je dána kniha.

Protože se může tvorba trpného rodu v některých časech a souvislostech zdát komplikovaná, uvedeme zde seznam všech základních tvarů trpného rodu.

Pozor na to, že překlady vytržené z kontextu mohou být zkreslující.

It is done. Je to uděláno. přítomný čas
It will be done. Bude to uděláno. budoucí čas
It was done. Bylo to uděláno. minulý čas
It has been done. Bylo to uděláno. (existuje vztah k přítomnosti) předpřítomný čas
It had been done. Bylo to uděláno. (existuje vztah k minulosti či čas. souslednosti) předminulý čas

Je důležité upozornit na fakt, že je třeba konkrétní čas přizpůsobit daným gramatickým souvislostem, např. časové souslednosti, použití modálních sloves, významu jednotlivých mluvnických časů.

To znamená, že při tvorbě věty je nutno si nejprve rozmyslet mluvnický čas, který je vhodný, a poté jej převést do trpného rodu.

Trpný rod v podmínkových větách.

přítomné podmínkové věty

I would be invited. Mohl jsem být pozván. (ve smyslu podmínky)
I should be invited. Měl bych být pozván.
I might be invited. Mohl jsem být pozván. (ve smyslu povolení)
I could be invited. Mohl jsem být pozván. (ve smyslu možnosti)

minulé podmínkové věty (skutečnost je opačná)

I would have been invited. Byl bych pozván.
I should have been invited. Měl jsem být pozván.
I might have been invited. Mohl jsem být pozván. (ve smyslu povolení)
I could have been invited. Mohl jsem být pozván. (ve smyslu možnosti)