Podmiňovací způsob - Kondicionál

Podmiňovací způsob přítomný má stejný význam jako v češtině a tvoří se pomocným slovesem would a infinitivem významového slovesa bez částice to.

I would come. Přišel bych.
He would do it. Udělal by to.

Zápor se tvoří přidáním částice not za pomocné sloveso would.

We would not work. Nepracovali bychom.
It wouldn't help. Nepomohlo by to.

Otázka se tvoří obrácením slovosledu.

Would you do it for me? Udělal bys to pro mne?

Modální slovesa mají pro kondicionál zvláštní tvar.

can he could mohl by
may he might směl by, možná by
shall he should měl by
ought to he ought to měl by

Podmiňovací způsob minulý

Minulý kondicionál vyjadřuje, že se něco událo opačně, než je řečeno.

Tvoří se pomocným slovesem would a minulým infinitivem významového slovesa.

We would have helped you. Byli bychom ti pomohli.
They wouldn't have seen it. Byli by to neviděli. / Nebyli by to viděli.
What would you have done in my shoes? Co bys byl udělal na mém místě?

Minulý kondicionál modálních sloves

I could have done it. Byl bych to mohl udělat.
He might have gone. Byl by směl odejít. / Byl by možná odešel.
He should have done it. Byl to měl udělat. / Měl to udělat. (Ale neudělal)
He ought to have left. Měl odejít. (Ale neodešel.)