Podmínková souvětí

Nejčastěji používanou spojkou v podmínkových souvětích je spojka if .

Podmínková souvětí dělíme na tzv. podmínková souvětí skutečná a neskutečná.

Skutečná se dále dělí na přítomná a budoucí, neskutečná se dělí na přítomná a minulá.

Podmínková souvětí skutečná

Podmínkové souvětí skutečné vyjadřuje podmínku splnitelnou. If zde má význam českého jestliže, -li, pokud, když.

V podmínkovém souvětí lze po podmínkové spojce použít jakýkoliv čas kromě času budoucího. Ten je nahrazován časem přítomným.

(Nezaměňovat podmínková souvětí a věty předmětné. Zde je možné po spojce if použít budoucí čas.)

I will come if I can. Přijdu, budu-li moci.

Přítomná podmínková souvětí

Obě věty jsou v přítomném čase a vyjadřují skutečnost platnou za daných podmínek.

If I have enough time I write to my parents every week. Když mám dost času, píši svým rodičům každý týden.
Water freezes if the temperature goes below zero. Voda mrzne, pokud teplota klesne pod nulu.

Budoucí podmínková souvětí

Budoucnost se po podmínkových spojkách vyjadřuje přítomným časem. (Srovnej s časovými spojkami)

If it is nice weather tomorrow we will go swimming. Jestli bude zítra hezké počasí, půjdeme se koupat.
We will go alone if they don't come. Půjdeme sami, jestli nepřijdou.
I won't be done in time unless you help me. Nebudu hotov včas, pokud mi nepomůžeš.

Podmínková souvětí neskutečná

Podmínková souvětí neskutečná vyjadřují podmínku neskutečnou, pouze předpokládanou.

Význam if zde odpovídá českému kdyby, kdybych, apod.

a) přítomná

Po podmínkových spojkách se přítomnost, která je ovšem neskutečná, nepravdivá, vyjadřuje minulým časem.

Minulý čas slovesa to be je v tomto případě vždy ve tvaru were , a to i v 1. a 3. os. jedn. č. (V hovorové řeči je možno pro 1. a 3. os. j. č. užít i tvar was .).

Po podmínkových spojkách se již neklade would.

If I were in your shoes I would accept their offer.
Kdybych byl v tvé kůži, přijal bych jejich nabídku. (Význam: Nejsem ve tvé kůži.)
If you weren't ill I would invite you to drink.
Kdybys nebyl nemocný, pozval bych tě na skleničku. (Význam: Jsi nemocný, tedy tě nepozvu.)
If I were you, I wouldn't listen to her. Kdybych byl tebou, neposlouchal bych ji.

b) minulá

V neskutečných podmínkových souvětích minulých je ve větě hlavní kondicionál minulý, ve větě vedlejší po podmínkové spojce čas předminulý.

If I had known it I would have gone there. Kdybych to byl věděl dříve, byl bych tam šel. ( Význam: Nevěděl jsem to, tedy jsem tam nešel.)
If you had studied hard you wouldn't ahve failed txe exam.
Kdybys byl pilně studoval, nebyl bys u té zkoušky propadl. (Význam: Nestudoval jsi pilně, tedy jsi propadl.)
If we hadn't met him he wouldn't have come.
Kdybychom ho byli nepotkali, nebyl by přišel. (Význam: Potkali jsme ho, tedy přišel.)

V některých podmínkových souvětích je v každé větě jiný čas.

If I had known it earlier I would be ready now. Kdybych to byl věděl dříve, byl bych teď připravený.
If I had had breakfast I wouldn‘t be hungry now. Kdybych se byl nasnídal, neměl bych teď hlad.

Podmínkové spojky:

if jestliže, -li, pokud
on condition (that) pod podmínkou, že
provided (= providing) za předpokladu, že
in case pro případ, že
unless jestliže ne-
if...not... jestliže ne- (ledaže)
whether or not ať již...nebo ne

Po těchto spojkách se tedy neužívá budoucí čas a stavba věty se řídí výše popsanými pravidly.

Modální slovesa v podmínkových souvětích

Místo would je možné použít také podmiňovací tvary modálních sloves.

If I were a bird I could fly. Kdybych byl ptákem, uměl bych létat.
If I could speak English I would study French. Kdybych uměl anglicky, studoval bych francouzštinu.
If I had made more money I could have gone for vacation earlier. Kdybych byl vydělal více peněz, byl bych mohl jet na dovolenou dříve.
If I try hard I might find a better job.
Když se budu hodně snažit, mohl bych najít lepší práci.
If they had invited me I might have gone there. Kdyby mě pozvali, možná bych tam byl šel.
If they invite you, you should go there. Jestli tě pozvou, měl bys tam jít.