Předminulý prostý čas - Past perfect tense

Tvoří se z minulého tvaru pomocného slovesa to have a příčestí trpného.

Základní tvar

I had worked. Pracoval jsem.

Zápor se tvoří přidáním částice not.

I had not worked. Nepracoval jsem.
I hadn't cooked. Nevařil jsem.

Otázka se tvoří změnou slovosledu.

Had you done it? Udělal jsi to?

Užití předminulého času

a) Děj, který skončil před nějakým určitým okamžikem v minulosti. Vyjadřuje důraz na ukončenost slovesného děje.

By ten o'clock everybody had left. Do deseti hodin byli všichni pryč.

srovnej:

At ten o'clock everybody left. V deset hodin všichni odešli.

b) Děj, který proběhl před jiným minulým dějem, vyjadřuje tedy předčasnost k jinému minulému ději.

Before I met him, I had heard a lot about him. Než jsem se s ním setkal, hodně jsem o něm slyšel.
I found I had made a mistake. Zjistil jsem, že jsem udělal chybu.
I heard you had given up smoking. Slyšel jsem, žes přestal kouřit.
She had already left when we got there. Když jsme se tam dostali, byla už pryč.

srovnej:

She left when we got there. Odešla, když jsme tam přišli.
She was afraid, because she had had an accident. Měla strach, protože měla nehodu.

Pokud je předčasnost vyjádřena spojkou nebo příslovečným určením, popřípadě vyplívá ze souvislostí, není nutné použít čas předminulý, ale lze ho nahradit prostým minulým časem.

After they (had) left, I went to bed. Když odešli, šel jsem si lehnout.
When I (had) finished my work, I went home. Když jsem dokončil svou práci, šel jsem domů.
He was (had been) sick before he left. Byl nemocný už před tím, než odjel.

c) Předminulý čas u sloves vyjadřujících úmysl, očekávání nebo předpoklad označuje nenaplnění tohoto očekávání či předpokladu.

I had hoped to meet you. Doufal jsem, že se s tebou setkám.
We had expect him to come. Očekávali jsme, že přijde.