Neurčitá zájmena SOME,  ANY,  NO,  EVERY

SOME se překládá jako nějaký, některý, několik, trochu a vyskytuje se zpravidla v kladných oznamovacích větách

We will buy some stamps. Koupíme nějaké známky.
I need some money. Potřebuji nějaké peníze.

V tázacích větách se vyskytuje pouze, očekáváme-li kladnou odpověď.

V takových otázkách je použití zájmena any považováno za nezdvořilé

Would you like something to drink? Dal by sis si něco k pití?
Can I get some more tea? Mohu dostat ještě trochu čaje?

ANY má v kladné oznamovací větě význam jakýkoliv, kterýkoliv. V otázce dostává význam nějaký (protějšek k  some ).

V záporné větě nabývá význam žádný

He would do anything for her. Udělal by pro ni cokoliv.
Do you have any money? Máš nějaké peníze?
I don't have any money. Nemám žádné peníze.

NO se překládá jako žádný. Protože se v anglické větě nesmějí vyskytovat dva zápory, zůstane při použití zájmena no , sloveso v kladném tvaru

She has no time. Nemá čas.
I can do nothing for them. Nemohu pro ně nic udělat.

Složeniny neurčitých zájmen a příslovcí

Angličtina často tato zájmena používá ve složených tvarech pro konkrétnější vyjádření místa, času, osoby nebo věci.

Např. Angličan neřekne some man, ale somebody

somebody (someone) někdo anybody (anyone) kdokoli, někdo
somewhere někde anywhere kdekoliv, někde
sometimes někdy anytime kdykoliv, někdy
something něco anything cokoliv, něco
nobody (no one) nikdo
nowhere nikde
never nikdy
nothing nic

EVERY  se překládá jako každý (bez výjimky) a tvoří také složená zájmena, ale pouze pro věc nebo osobu

everybody (everyone) každý (podstatné jméno)
everything všechno (všechny věci; podstatné jméno)

srovnej

all

I work every day. Pracuji každý den.
Everybody knows it. Každý to ví.
I have already done it all. Už jsem to všechno dělal.
  všechno (v souhrnu), celý

ALL celý, všechen, všechno

I was cooking all day. Vařil jsem celý den.
I want it all. Chci to všechno.
I want all of it. Chci to všechno.

EACH každý (z daného počtu)

each of you každý z vás (samostatně)
each of us každý z nás (samostatně)