Tázací dovětky

Chceme-li aby druhá strana na naší větu reagovala použijeme tyto kratičké věty jejichž ekvivalent v češtině je “že ano”, “viďte”, “není-liž pravda”.

Tvorba dovětků se řídí nasledujícími pravidly:

a) Je-li hlavní věta kladná, je dovětek záporný a naopak. Záporný dovětek se vždy píše ve staženém tvaru.

b) Je-li v hlavní větě významové sloveso, utvoříme dovětek pomocným slovesem příslušného času.

c) V dovětku je nutné zachovat čas, který je v hlavní větě.

He plays the guitar, doesn't he? Hraje na kytaru, že (viďte)?
He doesn't like computers, does he? Nemá rád počítače, že (viďte)?

Je-li v hlavní větě sloveso be, have, can, may, must, tvoří se dovětek změnou slovosledu.

You haven't many books, have you? Nemáš mnoho knih, že?
You are busy,aren't you? Jsi zaneprázdněný, že?
He can't drive, can he? Neumí řídit, že ne?

POZOR!

U slovesa to be se "kombinuje" 1. a 2. osoba jednotného čísla.

I'm late, aren't I? Jdu pozdě, že?

Pozor na zachování času v tázacím dovětku.

It will not be easy, will it? Nebude to jednoduché, že?
He has just come, hasn't he? Právě přišel, že?
It won't last too long, will it? Nebude to moc dlouho trvat, že?

Podmět v hlavní větě se nahrazuje osobním zájmenem.

John can come, can't he? Jan může přijít, že?
Marc will do it, won't he? Marc to udělá, že?