Nepravidelná slovesa

angličtině je asi 200 nepravidelných sloves, která tvoří minulý čas a další tvary nepravidelně.

.

Je proto nutno znát kromě  infinitivu též tvar času minulého a minulé příčestí.

Ta jsou u všech v úvahu přicházejících nepravidelných sloves v následující tabulce.

Jsou-li vedle sebe uvedeny dva tvary, je běžnější tvar, který je uveden jako první.

V některých případech je u slovesa možný i pravidelný tvar tedy tvorba s pomocí -ed.( V textu označeny hvězdičkou * )

Poznámka: *

Písmeno v tabulce odkazuje na první slovo začinající tímto písmenem.

A B C D E F G H K L M P R S T U W
infinitiv překlad prétium příčestí minulé
abide zůstat abode abode
arise vzniknout arose arisen
awake probudit se awoke * awoke *
be být was,were been
bear nést bore borne
bear rodit bore born
beat bít, tlouct beat beaten
become stát se became become
befall postihnout befell befallen
begin začít began begun
behold spatřit beheld beheld
bend ohnout bent bent
bereave oloupit bereft bereft
beseech zapřísahat besought besought
bet sázet bet bet
bid nabídnout cenu bid bid
bind vázat bound bound
bite kousat bit bitten
bleed krvácet bled bled
blend mísit *,blent *, blent
blow foukat blew blown
break lámat broke broken
breed plodit bred bred
bring přinést brought brought
build stavět built built
burn hořet, pálit burtn, * burnt, *
burst prasknout burst burst
buy kupovat bought bought
can moci,umět could could
catch chytit caught caught
choose vybrat si chose chosen
cling lpět clung clung
come přijít came come
cosr mít cenu cost cost
creep plavit se crept crept
crow kokrhat *, crew crowed
cut řezat cut cut
dare odvážit se *,durst dared
deal jednat dealt dealt
dig kopat dug dug
do dělat did done
draw táhnout drew drawn
dream snít dreamt dreamt
drink pít drank drunk
drive hnát drove driven
eat<> jíst ate eaten
fall padnout fell fallen
feed krmit fed fed
feel cítit felt felt
fight bojovat fought fought
find nalézt found found
fling mrštit flung flung
fly prchat fled fled
fly letět flew flown
forbit zakázat forbade forbidden
forget zapomenout forgot forgotten
forgive odpustit forgave forgiven
forsake opustit forsook forsaken
freeze mrznout froze frozen
get dostat got got
gild pozlatit gilded *, gilt
gird opásat *,girt *,girt
give dát gave given
go jít went gone
grind mlít ground ground
grow růst grew grown
hang pověsit hung hung
hang oběsit hung hung
have mít had had
hear slyšet heard heard
heave zvednout *,hove *,hove
hew sekat hewed hewen
hide skrývat hid hidden
hit udeřit hit hit
hold držet held held
hurt ublížit hurt hurt
keep držet kept kept
kneel pokleknout knelt,* knelt,*
knit plést *,knit *,knit
know znát knew known
lay položit laid laid
lean opřít (se) leant leant
leap skákat leapt leapt
learn učit se learnt,* learnt,*
leave opustit left left
lend půjčit lent lent
let nechat ler ler
lie ležet lit lit
light zapálit lit lit
lose ztratit lost lost
make dělat made made
may smět might -
mean mínit meant meant
meet potkat met met
mow žnout mowed mown
pay platit paid paid
put položit put put
read číst read read
rend roztrhnout rent rent
ride jet rode ridden
ring zvonit rang rung
rise vstávat rose risen
rive rozštípnout rived riven
run běžet ran run
saw řezat pilou sawed sawn
say, he says říkat said said
see vidět saw seen
seek hledat sought sought
seethe vřít *,sod *, sodden
sell prodávat sold sould
send poslat sent sent
set umístit set set
sew šít sewed sewn
shake třást shook shaken
shave holit (se) shaved *,shaven
shear stříhat *,shore *,shorn
shed shodit shed shed
shine svítit shone shone
shoe obout,okovat shod shod
shoot střílet shot shot
show ukazovat showed shown,*
shrink srazit (se) shrank shrunk
shut zavřít shut shut
sing zpívat sang sung
sink klesnout sank sunk
sit sedět sat sat
sleep spát splet slept
slide klouzat slid slid
sling mrštit slung slung
slink plížit se slunk slunk
slit rozpárat slit slit
smell čichat smelt,* smitten
sow sít sowed sown
speak mluvit spoke spoken
speed spěchat sped sped
spell hláskovat spelt,* spent
spend strávit spent spent
spill rozlít spilt,* spilt,*
spin přinést spun,span spun
spit plivat spat spat
split rozštípnout split split
spoil zkazit spoilt,* spoilt,*
spread rozprostřít spread spread
spring skákat sprung sprung
stand stát stood stood
steal krást stole stolen
stick lepit stuck stuck
sting píchnout stung stung
stink páchnout stank,stunk stunk
strew posypat strewed strewn,*
stride kráčet strode stridden, strid
strike udeřit struck struck
string napnout strung strung
strive usilovat strove striven
swear přísahat swore sworn
sweep mést swept swept
swell nadout,zduřet swelled swollen,*
swim plavat swam swum
swing mávat swang swung
take brát took taken
teach vyučovat taught taught
tear trhat tore torn
tell říci told told
think myslit thought thought
thrive dařit se throve thriven
throw házet threw thrown
thrust vrazit thrust thrust
tread šlapat trod trodden
understand rozumět understood understood
wake vzbudit woke *, woken
wear nosit ( na sobě) wore worn
weave tkát wove woven
weep plakat wept wept
win získat won won
wind točit wound wound
withdraw odejít withdrew withdrawn
withholde odepřít withheld withheld
work pracovat *, wrought *, wrought
wring ždímat wrung wrung
write psát wrote written